Condicions generals de contractació en línia

1. Informació prèvia

Aquestes condicions generals de contractació (en endavant, les condicions generals de compra), juntament amb, si escau, les condicions particulars que es puguin establir, regulen les relacions entre l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona, SL, i tercers (en endavant, clients) que adquireixin els títols de transport oferts a través de la plataforma de comerç electrònic www.holabarcelona.com i de l’aplicació mòbil Hola Barcelona, tractats en conjunt d’ara endavant com a plataforma de comerç electrònic.

Les dades identificatives del responsable de la plataforma de comerç electrònic són:

Transports Metropolitans de Barcelona, SL (en endavant, TMB)

  • NIF: B-63645253
  • Carrer 60, núm. 21-23
  • Polígon industrial de la Zona Franca (08040 Barcelona)
  • Tel.: 934 655 313
  • Adreça electrònica: info@holabarcelona.com

Inscrita al Registre de turisme de Catalunya com a agent de viatges amb el núm. GC-004178.

Inscrita al Registre mercantil de Barcelona, al tom 37.068, foli B-297.088, full núm. 29.

L’adquisició dels serveis que s’ofereixen en aquesta plataforma de comerç electrònic comporta l’acceptació d’aquestes condicions, així com l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions d’ús del servei i de les condicions generals de compra publicades per Transports Metropolitans de Barcelona, SL, en el moment que el client accedeixi a la plataforma de comerç electrònic.

Les comandes es poden formalitzar en els idiomes en què és accessible aquesta plataforma.

En cas que el client estigui d’acord amb el contingut de les condicions generals de compra, ha de marcar la casella situada al costat del text següent: “He llegit i accepto les condicions generals de contractació”. En cas contrari, no podrà continuar amb el procés de compra.

2. Titulars dels serveis

Per mitjà d’aquesta plataforma, TMB comercialitza serveis prestats per tercers i, consegüentment, la relació contractual existent entre el client i TMB es limita a la comercialització i no a la prestació dels serveis. En relació amb aquests serveis, el client haurà d’adreçar-se directament a les empreses que els presten.

3. Naturalesa de la plataforma de comerç electrònic de TMB

La plataforma de comerç electrònic de TMB està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat a actuar. El client garanteix disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar amb TMB. No obstant això, el client accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés a la plataforma de comerç electrònic i la seva utilització els efectua sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El client també garanteix la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada per mitjà dels formularis de registre corresponents i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

TMB es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració de la plataforma de comerç electrònic, així com de suspendre’n l’accés, de manera temporal o definitiva.

4. Operativa de la plataforma de comerç electrònic de TMB

4.1. Tràmits per efectuar qualsevol adquisició

TMB informa que els tràmits per efectuar qualsevol adquisició dels serveis que s’ofereixen en aquesta plataforma són els que es descriuen en aquestes condicions generals de compra, així com els altres que s’indiquin durant el procés d’adquisició.

Tots els preus publicats a la plataforma de comerç electrònic són en euros i inclouen tots els impostos corresponents, així com l’assegurança obligatòria de viatgers. Els títols de transport per a nens menors de quatre anys són gratuïts.

TMB es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense preavís, els preus dels títols de transport, així com de suspendre’n o de cancel•lar-ne la venda de manera temporal o definitiva. Aquestes modificacions no s’aplicaran a les reserves que hagin estat confirmades per TMB. Consegüentment, és molt important que el client llegeixi, imprimeixi i guardi una còpia d’aquestes condicions generals i de la resta de condicions que es publiquen a la plataforma en el moment que faci la reserva.

4.2. Compra de títols de transport

TMB garanteix l’existència de tots els títols de transport que s’ofereixen a la plataforma.

La compra de qualsevol dels títols de transport no garanteix el seient.

Seguint el procés de compra establert, el client ha de triar els títols de transport desitjats i ha d’indicar la quantitat que vol adquirir-ne de cada un.

A continuació s’ha d’identificar emplenant les seves dades de caràcter personal necessàries per al desenvolupament de la compra i les dades de la targeta de crèdit o de dèbit sol•licitades.

L’adquisició en línia general, un cop completat el procés de compra, un document nominatiu (d’ara endavant, “voucher”), en el qual s’indiquen els títols adquirits, amb un codi de barres o un codi numèric, amb la finalitat que el client el conservi en el seu dispositiu mòbil o se l’imprimeixi. Aquest voucher constitueix un títol vàlid per viatjar amb els mitjans de transport que s’ofereixen en aquesta plataforma i s’ha de bescanviar obligatòriament abans de començar el viatge.

El voucher s’ha de bescanviar en el termini de noranta dies naturals des de la data en què s’adquireix, excepte si és un producte amb reserva de dia o dia/hora, el qual s’haurà de bescanviar en el dia de la reserva. Un cop transcorregut aquest termini, caduca sense que el comprador tingui dret a percebre cap tipus d’indemnització. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, els títols Hola Barcelona Travel Card caduquen sempre el dia 28 de febrer de l’any següent de la compra.

Els vouchers o títols de transport són vàlids des del moment en què hagin estat presentats o canviats, segons els casos, i donen dret a viatjar amb els mitjans de transport corresponents en l’horari de servei, durant els dies a què el títol doni dret a transport i d’acord amb les condicions d’utilització del servei i del títol adquirit.

4.3. Confirmació documental de la contractació efectuada

TMB ha de remetre al client, un cop efectuada la compra, la justificació corresponent de la contractació efectuada, per via telemàtica, a l’adreça electrònica facilitada en el termini més breu possible i sempre dins de les 24 hores següents a la finalització del procés de compra.

Després de rebre la confirmació esmentada de la contractació efectuada, el client rebrà el voucher corresponent a l’adreça de correu que hagi facilitat durant el procés de compra.

5. Formalització del contracte

El contracte es formalitza en el moment que el client rep la confirmació de la contractació efectuada.

6. Cancel•lacions

El client disposa d’un termini de fins a 15 dies naturals des de la celebració del contracte per cancel·lar la compra, sense cap penalització al seu càrrec. En el cas de productes amb reserva de dia o dia/hora, només se’n podrà fer la cancel·lació sempre que s’hagi sol·licitat prèviament al dia de la reserva. No es poden fer cancel·lacions un cop hagi passat el dia de la reserva.

Per exercir el seu dret de desistiment, el client ha de presentar a TMB, dins el termini de 15 dies, mitjançant correu electrònic adreçat a info@holabarcelona.com, o bé presencialment a qualsevol Punt TMB d’Informació i Atenció (Punts TMB, http://www.tmb.cat/ca/punts-tmb), la informació següent:

  • Número de comanda.
  • Adreça electrònica que s’ha facilitat durant el procés de compra.
  • Data i hora de la compra.
  • Nombre i tipologia dels serveis adquirits.

TMB retornarà únicament l’import dels serveis adquirits pel client mitjançant un abonament a la targeta de crèdit o de dèbit del pagador, dins el termini de 30 dies hàbils des de la sol•licitud de cancel•lació. No s’acceptaran cancel•lacions parcials dels serveis adquirits.

7. Facturació i formes de pagament

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra efectuada, es fa constar que, d’acord amb el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, la data límit per a l’emissió de factures és el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi fet la compra corresponent. Les factures s’hauran de sol•licitar abans de la data límit d’emissió esmentada enviant un correu a l’adreça electrònica info@holabarcelona.com.

El règim fiscal indicat en el moment de la compra no podrà ser modificat posteriorment.

El pagament es pot efectuar mitjançant les targetes de crèdit o dèbit VISA i MasterCard.

Per procedir al pagament, el client ha de seguir totes les instruccions que apareguin en pantalla i ha de proporcionar la informació relativa a la targeta següent: a) tipus, b) número, c) data de caducitat i d) CVV. En les adquisicions a partir de 150 €, el client rebrà al seu número de telèfon mòbil un SMS amb un codi que haurà d’introduir a la casella corresponent per tal de poder efectuar el pagament.

TMB garanteix al client la total seguretat de les seves transaccions, en disposar dels estàndards tecnològics més actuals, en la data de posada en funcionament de la plataforma de comerç electrònic, pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

Per a més seguretat, s’informa que les dades bancàries no queden registrades en cap aplicació informàtica de TMB i únicament s’utilitzen per efectuar el cobrament per part de l’entitat bancària.

La informació de la compra es conserva durant un termini de set anys. El client té dret a ser informat de les seves compres sempre que ho sol•liciti i no hagi transcorregut el termini esmentat.

8. Obligacions dels clients

La pèrdua, el robatori o el furt del voucher o del títol de transport és responsabilitat exclusiva del client, i TMB queda exonerada de qualsevol reclamació respecte d’aquest fet.

TMB també queda exonerada de responsabilitat si el títol es deteriora pel mal ús o la conservació inadequada que el client en faci.

9. Exoneració de responsabilitat

TMB ofereix una plataforma de comerç electrònic per mitjà de la qual comercialitza serveis de tercers i, consegüentment, no es responsabilitza dels incompliments, danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquests serveis, en relació amb els quals els clients hauran d’adreçar-se directament a les empreses que els presten.

10. Força major o cas fortuït

TMB no serà responsable per incompliments o danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de força major o de cas fortuït. S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que, previst o previsible, sigui inevitable; (ii) els errors en l’accés a les diferents pàgines web de TMB; (iii) la manca de subministrament elèctric o telefònic; (iv) els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a TMB ni a l’usuari; (v) els errors en la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge o el lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal; (vi) els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés per part d’aquests tercers; (vii) incendis; (viii) inundacions o terratrèmols; (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per TMB; (x) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica; (xi) accidents; (xii) conflictes bèl•lics; (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus; (xiv) bloqueig; (xv) disturbis, o (xvi) qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no es consideren casos de força major.

11. Llei aplicable i competència judicial

Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de les condicions generals de compra, les parts se sotmeten a la competència dels jutjats i els tribunals de Barcelona (Espanya), sempre que per llei no s’estableixi un altre fur específic.

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és una condició prèvia indispensable i obligatòria. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit i acceptat aquestes condicions generals de compra.

En cas de conflicte o d’interpretació contradictòria entre les versions en diferents idiomes d’aquestes condicions generals, prevaldran sobre la resta les redactades en llengua catalana.

La plataforma de resolució de conflictes en línia està disponible a http://ec.europa.eu/odr.

© 2016 TMB